Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Muitinės g. 6, 6a, 8, Kaunas Mokymo paskirties pastatai (mokymo įstaiga) 1C2p, 3C2p, 4C2p. Rekonstravimas. NKV statybos tvarkymo darbai.( I,II etapai) Muitinės g. 6, 6a, 8, Kaunas, projekto pakeitimas -B- laida (keičiant pastogės patalpų paskirtį į mokymo). Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu 2022-07-12 16:00.

Prisijungimo info: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b78c02a594045f5a32eea33db5da9c5%40thread.tacv2/1655465739859?context=%7b%22Tid%22%3a%2217ca57ad-48ac-4764-99ac-cddd725ab94a%22%2c%22Oid%22%3a%2200dd7324-97f8-4fa9-bc71-e8aaafdf0a7b%22%7d