Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO A. MICKEVIČIAUS G. 2, KAUNE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS, KEIČİANT ADMINİSTRACINĘ PASKIRTĮ Į GYDYMO PASKIRTĮ Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas vyks:

2022 m. birželio  22 d. 16.00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos būdu, nuoroda pasijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk1NmY1YjMtZjI4MC00ZTJjLTg1NzctNGI4MzhmOTdlYzRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b96b42ec-25f1-49f9-a66d-b4d31467992b%22%2c%22Oid%22%3a%227a7b514a-0a46-49fe-9c5c-6fc1f8389e1a%22%7d