Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Taikos pr. 149, Kaunas Sandėliavimo paskirties pastato (4F1g) griovimo ir sandėliavimo paskirties pastato Taikos pr. 149, Kaune, statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. sausio 18 d. 17:00 val. adresu T. Masiulio g. 10, Kaunas.
Jeigu susirinkimo dieną bus paskelbtas karantinas, tada projekto viešinimą bus galima
pasiekti šia nuoroda : https://youtu.be/3EKzh0AmHWY

Pateiktas pranešimas neatitinka Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61.1; 61.3 p. reikalavimų; Neteisingas projekto pavadinimas.

Nepateikti visuomenei susipažinti parengti teritorijų planavimo dokumentai  (nuasmeninti žemės sklypo Taikos pr. 149, Kaune, detalusis planas, patvirtintas 2011-09-30 įsakymas Nr. A-3414 ir detaliojo plano koregavimas (aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys, įsakymas).

Vadovaujantis Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimais, prašome patikslinti planuojamą ūkinę veiklą.

Sklypo plano sprendiniuose pažymėti įvažos plotį, tinklų apsaugos zonas (jeigu statybos darbai vyksta apsaugos zonose pateikti sutikimus).  Pagal DP sprendinius 30 proc. sklypo yra skirta komercinės paskirties teritorijoms, todėl prašome pažymėti sklypo plane, patikslinti informaciją DP pagrindiniame brėžinyje pastabas Nr. 15;16. 

Informuojame, kad projektiniuose pasiūlymuose sklypo užstatymo tankumas (projektuojamas) - 40 procentų. Galiojančio detaliojo plano sprendiniuose - 38 procentai.

papildyti fasadų spalvinį sprendimą atsižvelgiant į esamą užstatymą (pateikti aplinkos fotofiksaciją), išlaikyti architektūrinį vientisumą, apdaila ir jos spalvinis sprendimas turi atitikti esminius statinio architektūros reikalavimus, būti korektiški gretimybių atžvilgiu, ir kompoziciškai susiję su supančia aplinka.

Bendruosiuose statinio rodikliuose patikslinti esamą automobilių skaičių (norminį, pagal pastatų paskirtis ir projektuojamą). Aiškinamajame rašte, lentelėje "esami pastatai" pastatas 4F1g - yra rekonstruojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų skiltyje nepateikta kadastro medžiaga.