Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
A. MACKEVIČIAUS G. 58, KAUNAS DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE, A.MACKEVIČIAUS G. 58, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Viešas susirinkimas vyks nuotolinių būdu, MS TEAMS programa. 2022 Sausio 19 dieną 15:00, prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNmNThmMGYtYzQ4NS00OTlkLTliZWEtN2RlYWMzZTI0OWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae4d9b56-9f0f-4eaa-9bdb-26b65163be4a%22%2c%22Oid%22%3a%2223bb26ab-6054-4828-9b34-e794b5b414dd%22%7d  

1. Prašome pateikti pjūvius per projektuojamą pastatą tarp sklypo ribų, ties ašimis L ir M, kad būtų aišku,kad sprendiniai atitinka STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 193 punkto reikalavimus, ir kaimyninių sklypų savininkų sutikimai dėl numatomų statybos darbų neišlaikant minėto punkto reikalavimų yra neprivalomi

2. Prašome patvirtinti, kad išlaikomi "Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo" 91.6. punkto reikalavimai dėl 5 metrų atstumo nuo langų ir durų iki buitinių atliekų konteinerių.

3. Sklypo plano brėžinyje prašome pateikti privažiavimo prie pastatų sprendinius pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 8 lentelės reikalavimus (kad automobiliai galėtų prasilenkti sklypo ribose)

4. Prašome patvirtinti, kad pastato aukštis, apskaičiuotas pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 85 punkte nurodytą tvarką, yra ne didesnis, negu nustato Bendrasis planas

5. Prašome patvirtinti, kad požeminė pastato dalis, projektiniuose pasiūlymuose įvardinta kaip rūsys, savo parametrais atitinka STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 4.30. punkte nustatytus parametrus

6. Prašome pateikti vidutinę absoliutinę esamo žemės paviršiaus altitudę, apskaičiuotą pastato statybos zonoje

7. Prašome patvirtinti, kad sklypo dalyje, nepatenkančioje į Bendrajame plane nustatytas gamtinio karkaso funkcines zonas, sklypo dalies užstatymo intensyvumas, apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 punkto reikalavimus, yra ne didesnis negu nustato Bendrasis planas