Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Darbo g. 9, Kaunas Garažų paskirties pastato, keičiant paskirtį į sandėliavimo su administracinėmis patalpomis, Darbo g. 9, Kaune, rekonstravimo projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Darbo g 9 Viešas susirinkimas
Time: 2021 m. Spalio 04 d., pirmadienis 16:00:00 Rytų Europos vasaros laikas
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjQ5MTk0ZjgtMTM3ZS00NjNjLWEyNjUtYTkxNTdmMzgxZTQy%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b7e9cb-f140-4e0f-b568-
e772b1baf4a6%22%2c%22Oid%22%3a%22438886d3-8e33-4a59-ba22-
be66bc7e81b6%22%7d