Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
R. Kalantos g. 167A, Kaunas Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų R. Kalantos g. 167A, Kaune statybos projektas Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugpjūčio mėn. 17 d., 17:00 val. nuotoliniu būdu.
Suinteresuotus asmenis dalyvavimui viešame susirinkime prašome registruotis skelbime
pateiktais kontaktais.
Tiesioginės transliacijos nuoroda:
https://zoom.us/meeting/register/tJYudOGqpjorHNTYt9YEg-Gud4R5X2nld8P2
Meeting ID: 923 3828 1160
Password: 447504

Pateikti transporto judėjimo schemą, susietą su miesto gatvių tinklu, patikslinti pėsčiųjų patekimą (vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai 141.p.(Gyvenamojo pastato sklypas, priėjimai ir privažiavimai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. 1411. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su gyvenamuoju pastatu, jo sklypu, priėjimais ir privažiavimais, priklausiniais ir inžinerinėmis sistemomis, rizika sietina su:1411.1. pėsčiųjų judėjimu;1411.2. mechaninėmis transporto priemonėmis), (pažymėti įvažų matmenis, automobilių stovėjimo vietų matmenis), įvertinti sklypo lokaciją – ties Ateities plento ir geležinkelio sankryža (pateikti informaciją dėl transporto schemos derinimo su Transporto ir eismo organizavimo skyriumi). Papildyti sprendinius vadov. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 1071.p. (Naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų bei rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar remontuojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, jeigu pastate yra daugiau kaip dešimt automobilių stovėjimo vietų, turi būti įrengta bent viena elektromobilių įkrovimo prieiga ir kabelių kanalų infrastruktūra, elektros kabelių kanalai, kas penktoje automobilių stovėjimo vietoje, kad būtų galima vėliau įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas, jei: 1071.1. automobilių stovėjimo aikštelė yra pastate, o rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar remontuojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus statybos darbai apima automobilių stovėjimo aikštelę ar pastato elektros infrastruktūrą; 1071.2. automobilių stovėjimo aikštelė fiziškai yra šalia pastato, o rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar remontuojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus statybos darbai apima automobilių stovėjimo aikštelę ar automobilių stovėjimo aikštelės elektros infrastruktūrą); 113 p. (lengvųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos vadovaujantis 31 lentele); 123 p. (Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus); 126 p. (Garažams ir stovėjimo aikštelėms, kuriose yra iki 50 vietų, galima numatyti tuos pačius įvažiavimus ir išvažiavimus. Esant didesniems garažams ir stovėjimo aikštelėms, būtina numatyti atskirą įvažiavimą ir išvažiavimą arba jie gali būti greta, atskirti skiriamąja juosta, ne siauresne kaip 1,0 m. Garažuose ir stovėjimo aikštelėse, kuriose yra daugiau kaip 300 vietų, įvažiavimai turi būti nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip per 20 m.).

Pagrįsti pastatų išdėstymo schemą, atsižvelgiant į esamą teritorijos užstatymą ekraninio tipo daugiabučiais gyvenamaisiais namais.

Patikslinti informaciją dėl taršos (automobilių , geležinkelio) įtakos sveikatai.

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu patikslinti sprendinius dėl taikomų sąlygų  geležinkelio apsaugos zonoje.

Patikslinti sprendinius vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ :  VII sk. 10. Pastato sklypas ir jame esantys priklausiniai.(Pastato sklypas yra skiriamas pastatui statyti, jo gyventojų rekreacijai, namų ūkio reikmėms bei priėjimams ir privažiavimams. Minimalią sklypo struktūrą sudaro tokios jo dalys (plotai):10.1. pastato užimamas plotas;10.2. priėjimai ir privažiavimai prie pastato; 10.3. automobilių saugykla*; 10.4. želdynai su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms; 10.5. dviračių saugykla*; 10.6. vieta buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti*; 10.7. inžinerinių sistemų statiniai (transformatorinės ir kita). 243.p. pažymėti atstumus nuo valstybinio žemės sklypo R. Kalantos g. 171;173A, kuriame įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, iki projektuojamų vaikų žaidimo aikštelių (Vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių). Patikslinti pagal 242 p. reikalavimus (Sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų plotas. Sporto aikštelė turi būti aptverta ažūriniu aptvaru. Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus [3.20, 3.37–3.43]. Patikslinti pagal 241 p. reikalavimus (želdynų plotas turi būti ne mažesnis už nurodytą Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos apraše [3.32]. 243 p. reikalvimus (vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių).  Patikslinti garaže automobilių vietų išdėstymą 238 p. (automobilių vietos dydžiai, automobilių sustatymo schemos nustatomos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ [3.48] reikalavimus. Minimalus atstumas tarp automobilių – 0,6 m, o tarp automobilių ir garažo atitvarų – 0,5 m.); Pažymėti visus atstumus iki projektuojamų statinių (pastatų, aikštelių ir. kt.), vadovautis 192 p. (gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.

Pažymėti atstumą nuo automobilių stovėjimo aikštelės valstybiniame žemės sklype R. Kalantos g. 171. 173A iki projektuojamo pastato , pažymėto Nr. 2, langų.

193 p. reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą).

 

 

VII skirsnio 179.1. įėjimų į gyvenamuosius pastatus lauko durų laiptinių neturi slėpti želdiniai ir priestatai; neturi būti nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau; 179.2. visa erdvė už įėjimo durų turi būti matoma iš lauko per įstiklintas duris, langus sienoje iki pat lifto arba matomas visas vestibiulis; 185. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. IX  skirsnis 187. Sklypuose priėjimų ir privažiavimų prie pastatų ribiniai dydžiai pateikiami 8 lentelėje. 191. Visi privažiavimai prie daugiaaukščių daugiabučių pastatų laiptinių, sklypo statinių turi turėti apsisukimo aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams.