Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
RAUDONDVARIO PL. 159A PASLAUG Ų PASKIRTIES (AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS) PASTATO, RAUDONDVARIO PL. 159A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2
Projektinis pasiūlymas Nr. 3

VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS). 2021m. Liepos mėn. 8 d. 16:00,

Nuotoliniu būdu - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZmNzhiZmQtNWMwNi00YTY4LTg1NDQtY

jE5ZDBmZGNhMWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3f969f2-317b