Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai
Laisvės al. 59C, Kaunas Paslaugų paskirties pastato - siuvyklos (unik.Nr. 4400-2222-5901), Laisvės al. 59C, Kaune, nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos, pastato ir suformuotų objektų paskirties keitimo ir paprastojo remonto projekto projektiniai pasiūlymai Projektinis pasiūlymas Nr. 1
Projektinis pasiūlymas Nr. 2

Prašome pateikti dokumentus/duomenis, užtikrinančius, kad automobilių parkavimo sprendmas atitinka teisės aktų reikalavimus ir atitinka 2019 m. vasario 5 d. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMAS Nr. T-20 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į ZONAS PAGAL NUSTATYTUS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS KOEFICIENTUS SCHEMOS, LĖŠŲ UŽ NEĮRENGTAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETAS SUMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR PAVYZDINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Prašome patikslinti kaip projekte užtikrinamas  sklypo naudojimo zonų įrengimas pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" XIII skirsnio „Želdynai ir rekreacija“ 241, 242, 243 punktų reikalavimus.