Adresas Objekto pavadinimas Projektiniai pasiūlymai Pastabos architektams
T. Masiulio g. 16D, Kaunas Prekybos paskirties pastato statybos projektas

Susirinkimas numatomas 2020-05-07 UAB "Rusnė" patalpose 17 val.

Viešinimo metu, galiojant karantino sąlygoms, viešinimo procedūra vyks elektroniniu būdu (tiesioginė transliacija)
per šią nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a21b29f3486834cff8d72a3570b31add9%40thread.tacv2/1586868956928?context=%7b%22Tid%22%3a%
22d67cd671-1061-420a-b1fc-361bd71b69e5%22%2c%22Oid%22%3a%226820ec4f-13c4-4126-8b4e-
3f17ba6b6d31%22%7d

PASTABOS

Atkreipiame dėmesį, kad yra parengtas Žemės sklypo T. Masiulio g. 16D, Kaune, detaliojo plano koregavimas. patvirtintas 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-839. Prašome vadovautis detaliojo plano sprendiniais ir sklypo plane pažymėti:  nustatytus servitutus, detaliajame plane nustatytą užstatymo zoną.

Projektuojant aikšteles, atramines sienutes išlaikyti norminius atstumus iki gretimų sklypų ribų arba pateikti savininkų sutikimus.

Reklaminis pilonas projektuojamas už sklypo ribų - pateikti sklypo savininkų sutikimus.

Nepateikta informacija, kad parengta transporto judėjimo schema, ženklų išdėstymas  buvo derinami su Transporto skyriumi.

Detaliojo plano sprendiniais  nustatytas servitutas neregistruotas NT registre.